Truminds Software Systems - L1 Support Engineer/Field Support Engineer - Red Hat/System Administration (3-6 yrs) Ahmedabad/Bangalore/Chennai/Gandhinagar/Goa/Greater Noida/Gurgaon/Gurugram/Jaipur/Kolkata/Lucknow/Mu (DevOps)
Gandhinagar
Truminds Software Systems Pvt Ltd
Truminds Software Systems - L1 Support Engineer/Field Support Engineer - Red Hat/System Administration (3-6 yrs) Ahmedabad/Bangalore/Chennai/Gandhinagar/Goa/Greater Noida/Gurgaon/Gurugram/Jaipur/Kolkata/Lucknow/Mu (DevOps)
Ahmedabad
Truminds Software Systems Pvt Ltd
Truminds Software Systems - L1 Support Engineer/Field Support Engineer - Red Hat/System Administration (3-6 yrs) Ahmedabad/Bangalore/Chennai/Gandhinagar/Goa/Greater Noida/Gurgaon/Gurugram/Jaipur/Kolkata/Lucknow/Mu (DevOps)
Ahmedabad, Gandhinagar
Truminds Software Systems Pvt Ltd
Wovv Technologies - Software Test Engineer/Senior Engineer - Manual/System Testing (3-8 yrs) Chennai/Navi Mumbai/Vadodara/Baroda (Quality Assurance)
Vadodara
WovvTechnologies
SAP System Administration Trainee - Fresher (0-1 yrs) Ahmedabad/Bangalore/Chandigarh/Chennai/Jaipur/Karnataka/Kolkata/Maharashtra/Mumbai/Pune (Enterprise - SAP/Oracle)
Ahmedabad
Infosys